Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Vývesná tabuľa

 

 
 


 
Brožúra MF - financie a dane v miestnej samospráve

 
 
Oznam - ŽPPo novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7b ods. 4 zákona: 

 

· Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu;

 

·v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.

 

Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým. 

Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.: 

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 
- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) 
- pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria) 
- slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) 
- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) 
- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) 
- zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) 


 

Verejná výzva


Obecný úrad vo Vysokej v spolupráci so zvoleným výborom Lesnej urbárskej spoločnosti z dňa 26.1.2008 vyzýva všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili majetko-právne vysporiadanie svojich pozemkov, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľnosti na listoch vlastníctva č. 172 a 64.

Zoznam vlastníkov pre dané LV č. 172 a č. 64 je dostupný na http://www.katasterportal.sk/


Odôvodnenie:


Dňa 26.1.2008 sa konala zakladajúca schôdza Lesnej urbárskej spoločnposti, na ktorú boli pozvaní všetci známi vlastníci lesných pozemkov v katastri obce Vysoká. Následne sa zistilo, že percento známych vlastníkov v k.ú. Vysoká je nižšie ako 51% z čoho vyplýva nemožnosť zaregistrovania Lesnej urbárskej spoločnosti s právnou subjektivitou. V súvislosti s platnou legislatívou zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je potrebné do 28.2.2014 založiť pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. V opačnom prípade zanikne Lesná urbárska spoločnsoť bez právnej subjektivity, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť nútenú správu štátom na našich pozemkoch.


Filozofiou LUS Vysoká bolo, je a má byť ochrana a neustále zveľaďoovanie nášho lesa.


Vážení „vlastníci“, zamyslite sa nad tým, dokedy si budeme môcť povedať, že je to NÁŠ LES !!!

 

 

Výbor LUS Vysoká v spolupráci s OcÚ Vysoká

tel. 051/4591219

mail: urbar.vysoka@gmail.com 

 

12.12.2013

 

 

 


 

N Á V R H:

 

VZN o verejnom poriadku

 

Dodatok č. 1 ku VZN o poplatkoch za TKO

 

Rozpočet pre rok 2014

 

Výhľadový rozpočet pre roky 2015, 2016

 

zverejnené aj v sekcii úradné oznamy 11.12.2013


 

OZNAM VSE

 

názov stavby: Vysoká - rekonštrukcia NN siete a DP 

 

mapový podklad

31.10.2013


 

 

 

 

 

 

 

 
OZNAM
 
Prenájom hrobového miesta
 

Obec Vysoká v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN obce Vysoká – Cintorínsky poriadok obce Vysoká, oznamuje, že od marca 2012 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom cintoríne.

Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou.

Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom.

Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a  dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli a na web stránke obce Vysoká.

 

http://cintorin.obecvysoka.com/ 

 Prenájom hrobového miesta

 

Návratka vo formáte .pdf

 

Návratka vo formáte .doc

 

Bližšie informácie na: 051/ 4591 219, obecvysoka@gmail.com  


 

Oznam - o kolaudácií splaškovej kanalizácie

 

Technické podmienky umiestnenia vodomernaj šachty a revíznej šachty

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VYSOKÁ - KANALIZÁCIA

 

 

 

 


 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

KANALIZÁCIA

 


 

 VYSOKÁ, oznam o kolaudácii vodovodu

TECHNICKÉ PODMIENKY UMIESTNENIA VODOMERNEJ ŠACHTY (VŠ) a REVÍZNEJ ŠACHTY (RŠ)

 


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

 

29.3.2011 o 10:00 hod v priestoroch OcÚ VYSOKÁ

 

Vec:
Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 50 - VYSOKÁ -
KANALIZÁCIA

 

 


 

Vec
Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 50 - VYSOKÁ - VODOVOD


KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

 

 


 

Oznámenie o kolaudačnom konaní, ktoré sa

 

uskutoční dňa 5.1.2011:

 

vec: VODOVOD

 


generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM