Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

 

 

Úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu v obci Vysoká -  oznámenie 

 

      Obec Vysoká, IČO: 00327999, zastúpená starostkou obce Luciou Hurajtovou

podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vám

 o z n a m u j e

 vypočítanú úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu  podľa vzorca :

          21,54  : 38,05 x 100 (% )  =  Úroveň vytriedenia:   56% .

        

Vypočítaná úroveň vytriedenia za rok 2020 v obci Vysoká  slúži k určeniu  výšky  zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku  komunálnych odpadov v roku 2021.

Zákonný popolatok za uloženie odpadu pre obec Vysoká je

15 eur/t.


 

ZÁMER

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

OBEC VYSOKÁ ZVEREJŇUJE: Zámer odpredaja nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e):

 1.      Odpredaj pozemku parcela KN-C č.182/2 druh pozemku záhrada o výmere 127 m2, vo vlastníctve obce Vysoká, v katastrálnom území Vysoká, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 263/2020 vyhotoveným - Ing. Pavol Dulín s.r.o. za kúpnu cenu 1,00- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 127 €, slovom: stodvadsaťsedem eur , je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí je  Jánovi Tomuskovi, r.Tomusko, Justičná 6501/1, 080 01 Prešov, SR

 Zdôvodnenie: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok priamo susediaci s pozemkami KN- C 181 kde žiadateľ je spoluvlastík v podiele 1/6,  KN-C 182/3  Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Pripomienky zasielať: - písomne na adresu: Obec Vysoká, Obecný úrad Vysoká 73, 082 74

                                       - elektronicky na adresu: obecvysoka@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Vysoká 18.12.2020

 

 

Vyvesené: 19.12.2020

Zvesené :

 

Úrad verejného zdravotníctva

odporúča

 - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

 - nedotýkať s očí , nosa ani úst neumytými rukami,

- pri kašľaní si zakryť ústa a nos jednorazovou  vreckovkou a následne ju zahodiť,

-vyvarovať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorý majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoý majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi

-dodržiavať karantétu pri osobách ktoré sa nachádzali v oblastiach kde sa vírus vyskytol. Takéto osoby musia dodržať 14 dňovú karanténu, zvolať lekárovi , ktorý po pacienta pošle špeciálnu sanitku, nechodiť osobne k lekárovi a riadiť sa príkazmi lekára.

-v prípade že symptómy nebudú ťažké,môže obvodný lekár rozhodnúť , že osoba ostane v domácej karanténe

 

 

 

 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM