Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Stupne povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity podľa § 6 Zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami

(1) Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpeňenstva povodne, viazanú na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a na vodných stavbách pri povodňovej situácii.

(2) V povodňových plánoch sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň - stav bdelosti,
b) II. stupeň - stav pohotovosti,
c) III. stupeň - stav ohrozenia.

(3) Stav bdelosti nastáva
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta vodného toku a dosiahne pätu hrádze; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare,
b) očakávaním zvýšeného odtoku z topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.

(4) Stav pohotovosti sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina vody v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovednej povodňovej služby možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa intenzívnym prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom vodnej stavby.

(5) Stav ohrozenia sa vyhlasuje pri
a) dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne; pri nižšom vodnom stave, ak na ohrádzovanom vodnom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody,
b) odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarás alebo ak sa zátarasy začali tvoriť,
c) výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,
d) prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri očakávanom postupe povodňovej vlny,
e) záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária zariadení vodnej stavby.

(8) Stav pohotovosti (II. stupeň povodňovej aktivity) a stav ohrozenia (III. stupeň povodňovej aktivity) vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí a pre územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma a viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým nevyhlásili prednostovia obvodných úradov životného prostredia,
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky na hraničných úsekoch vodných tokoch, ak tým nepoveril iný orgán štátnej správy ochrany pred povodňami.

(9) O vyhlásení a odvolaní stavu pohotovosti a stavu ohrozenia orgán štátnej správy ochrany pred povodňami bezodkladne informuje správcu vodných tokov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajský úrad, obvodný úrad a Hasičský a záchranný zbor.

(10) Ak v dôsledku vzniku a postupu povodňovej vlny hrozí nebezpečenstvo zaplavenia územia, orgány štátnej správy ochrany pred povodňami môžu vyhlásiť ihneď stav ohrozenia.

(12) Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na návrh správcu vodného toku po prerokovaní s orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami.

ZJEDNODUŠENE: I. stupeň povodňovej aktivity nastáva, ale II. a III. vyhlasujú úrady

 

zdroj: http://www.svp.sk/dunaj/default.asp?id=10&ACT=5&content=4&mnu=10

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM