Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Predslov

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V OBCI VYSOKÁ

 

 

Vychádzajúc z  § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o Sociálnych službách, obec novelizovanou zákonnou úpravou dostala za povinnosť vypracovať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Vďaka členstvu obce Vysoká v Združení obcí Hornej Torysy, ktoré je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš (PSI Šariš), sme v rámci Operačného programu Zamestnantosť a sociálna inklúzia súčasťou projeku „Komunitné siete partnerstva“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Jednoducho povedané, obec Vysoká spolu s ostatnými obcami združenými v ZOHT má jedinečnú príležitosť na odborné vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb, vychadzajúc z jej reálnych potrieb v prepojenosti na celý región.

 

Komunitný plán sociálnych služieb je reálnym výstupom komunitného plánova-nia sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi:

  • zadávateľmi (obce, mestá a samosprávne kraje),
  • poskytovateľmi sociálnych služieb
  • a ich užívateľmi (od nezamestnaných občanov v komunite, občanov so zdravotnými obmedzeniami a seniorov, cez marginalizované rómske komunity).

Poukazuje na potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj alternatívy finančného, personálneho, prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej komunite.

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká bude vypracovaný na obdobie piatich rokov a komplexne vyhotovený podľa prognóz PSI Šariš v mesiaci jún - júl 2011. PSI Šariš sa problematikou komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) začalo systematicky zaoberať od roku 2007. PSI Šariš požiadalo MŠ SR o akreditáciu vzdelávacieho modulu „Komunitné plánovanie sociálnych služieb“, nakoľko vzdelávanie v tejto oblasti zatiaľ neposkytuje žiadny subjekt v SR.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM