Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Pôdne pomery

Na pôdotvornom substráte centrálno karpatského flyšu študovanej oblasti je plošne najviac zastúpená kambizem a pozdĺž tokov fluvizem viažuca sa na kvartétne nivné sedimenty.

Plošne je najviac zastúpená kambizem nasýtená, ktorá sa viaže na menej odolné ílové horniny a pieskovce na stredne ťažkom substráte s hĺbkou do 60 cm. Aj napriek tomu, že kambizeme sa z hľadiska poľnohospodárskej úrodnosti považujú za menej úrodné pôdy, nakoľko sa nachádzajú na zvetralinách pevných hornín a obsahujú v celom profile kamene a štrk, bola kambizem pod vplyvom ľudskej činnosti premenená na kambizem kultizemnú hlavne v oblastiach sídel a využíva sa pre poľnohospodárske účely. Pozdĺž horských prítokov rieky Torysy a na ťažších ílovitých horninách je rozšírená kambizem pseudoglejová. Azonálne sa na pieskovcoch a flyšových bridliciach s vyšším obsahom karbonátov nachádza na území katastra obce Vysoká rendzina. Táto pôda je menej úrodná ako kambizem ale vyhovuje podmienkam lesného hospodárstva

 
Využitie pôdy
 

Súčasné využitie zeme v katastri obce Vysoká súvisí s nadmorskou výškou a úrodnosťou pôdy, podľa Atlasu SSR je Vysoká zaradená do poľnohospodárskej jačmennej oblasti.

Celková plocha katastra obce je 686, 2620 HA, pričom orná pôda tvorí asi 370 HA, záhrady tvoria a sady 10, 58 HA , lesy zaberajú asi 131 HA, lúky 78 HA, na 20, 6 HA sa rozprestiera intravilán obce 72 HA zaberajú pasienky, 0,6 HA cintorín, 1,3 kroviny a 1,1 smetisko. Menšie plochy, spolu asi 1 HA zaberajú cesty a potok.

Pôdu buď využívajú obyvatelia obce ako súkromne hospodáriaci roľníci alebo je v správe Agronovy Brezovica, ktorá vlastníkom pozemkov vypláca ročnú rentu. V súčasnosti sa väčšina extravilánu obce využíva ako pasienky pre potreby Agronovy. Je potrebné povedať, že tieto plochy sa občas aj kosia, ale systém výberu lokality, ktorá sa bude kosiť, mi ostáva skrytý. Pravdepodobne to má úzky súvis s možnosťami získania dotácií od štátu.

Táto pôda je však ešte stále vedená ako orná pôda avšak pre potreby tejto práce som pri zostavovaní mapy pôdnej pokrývky vychádzal zo súčasného stavu ( pozri prílohy ). Mnou zvolená metóda však viedla k väčšej nepresnosti ako z pohľadu mapy pôdnej pokrývky tak pri výpočtoch. Stav znázornený na mape sa však nedal akceptovať.

 Ako skutočne orná, teda pôda, ktorá sa skutočne aspoň raz do roka preorie, môžeme považovať už len malé plochy, ktoré sa rozprestierajú v okolí potoka, západne od intravilánu. Menšia lokalita je tiež v severnej časti obce a v časti obce zvanej „Kapľafki“ v severnej časti KÚ. V minulosti bola plocha ornej pôdy, ktorú obhospodarovali roľníci výrazne väčšia. Na vrchu zvanom „Vaňbarek“ sa nachádza 21 nad sebou uložených terasových políčok, ktoré boli v minulosti obhospodarované. V tomto čase sa však väčšina ornej pôdy už neobhospodaruje a stáva sa z nej lúka s náletom krovín. Na mape pôdnej pokrývky sú tieto znázornené ako kroviny rozptýlené. Za niekoľko rokov sa táto pôda stratí pod porastom krovím, ktorý ju výdatne pohlcuje.

Na skutočnej ornej pôde sa pestujú hlavne zemiaky, repa a zelenina pre domácu spotrebu. V minulosti sa hojne pestoval ovos, pšenica, jačmeň a vo väčšej miere zemiaky.

V katastri obce sa nachádzajú aj ovocné sady, ktoré boli vysadené v päťdesiatych rokoch, keď v obci pôsobil ako učiteľ známy etnograf Ján Lazorík.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM