Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Hydrologické pomery

Celá dolina Vysockého potoka, teda aj celé skúmané územie, patrí do povodia rieky Torysy. Postavenie rieky Torysy je nezanedbateľné, lebo rieka mala v minulosti vplyv pri formovaní osídlenia, komunikácií, ale nedá sa zanedbať jej vplyv na formovanie hospodárskeho života obyvateľstva nielen v katastrálnom území obce, ale aj v celej hornotoryskej časti okresu Sabinov. Rieka Torysa patrí k povodiu rieky Hornád. Pramení v Levočských vrchoch neďaleko obce Torysky. Na svojom hornom toku má snehovo dažďový režim odtoku a patrí k strednohorskej oblasti. Rieka sa vyznačuje nevyrovnanosťou, čo je spôsobené najmä klimatickými pomermi a málo priepustným flyšovým podkladom. Najvyššiu vodnatosť má v mesiacoch marec a apríl v období topenia snehu a práve v mesiaci apríl dosahuje najvyšší prietok. Na výdatnejšie letné zrážky reaguje pomerne náhlym stúpnutím hladiny.

Tieto údaje sú uvádzané za rieku Torysa, pre ozrejmenie pomerov vodného režimu. Vysocký potok má taký istý režim odtoku ako rieka Torysa.

Katastrálnym územím prechádzajú dva hlavné potoky a niekoľko menších tokov, ktoré odvodňujú KÚ. Jeden potom preteká intravilánom obce a druhý sa do neho vlieva na hranici katastrálneho územia Vysokej a Brezovičky. Tieto toky majú miestne názvy. Potok, ktorý preteká intravilánom obce sa volá Vysocký potok a druhý tok sa volá Lesný potok.

Vysocký potok pramení v katastri obce, v časti zvanej Slaná Voda. Pokiaľ príde do intravilánu obce, priberá dva pravo brežné prítoky. V intraviláne obce sa potom do neho vlievajú dva menšie potoky so stálym prietokom z pravej strany a jeden potok s občasným prietokom z ľavej strany.

Celý potok je v intraviláne obce vyregulovaný. S reguláciou sa začalo v 60 – tych rokoch. V súčasnosti je stav regulácie veľmi zlý. Počas veľkej povodne v roku 1998 bola regulácia potoka na mnohých miestach vážne poškodená a doteraz došlo iba k menším úpravám. Do vzniknutých trhlín boli nasypané kamene, čo však pri opakovaní sa povodne väčších rozmerov nemusí stačiť, a môže dôjsť k poškodeniu majetku občanov.

Lesný potok pramení v južnej časti katastra a preteká popod Adamovu horu. Tento potok pramení v časti zvanej Lazy a priberá dva pravo brežné a jeden ľavo brežný prítok. Potok tvorí s časti hranicu katastrálneho územia. Do Vysockého potoka sa vlieva na hranici katastrálneho územia Vysokej.

Tesne za intravilánom obce sa potom do Vysockého potoka vlieva ešte jeden pramienok s dôležitým postavením v rámci obce. Tento potôčik má veľmi malý ale za to stály prietok. Pramení v časti obce zvanej „Pri kapličke“. Považujem za potrebné bližšie priblížiť tento prameň.

 
Prameň „Pri kapličke“

Pri hydrologických pomeroch je treba spomenúť jeden neobyčajný prameň. Nachádza sa pri vstupe do obce, kde sa nachádza aj kaplnka. O jej založení ľudia rozprávajú takúto povesť ( prepisujem z kroniky zo strany 8 ).

,, Stará dievka bývajúca pod cintorínom zvaná Petrova Hana bola veľmi zbožná osoba. Vraj bola nezdravá, mala zlú chorobu, asi padúcnicu. K nej chodil každú noc z cintorína duch - farár a kázal jej, aby ľudia vystavili kaplnku. Raz ju farár - duch odviedol na miesto terajšej ,,Kapľičky“ ( Kaplnky ). Vytýčil miesto a vykolíčkoval ho. Súčasne prikázal, aby blízky prameň vody každoročne svätili."

Neviem čo je na tomto príbehu pravdivé, ale pri prameni sa každoročne koná veľká odpustová slávnosť spojená so svätením prameňa a po vodu si tu chodia ľudia aj z okolitých dedín. Kaplnka je zasvätená menu Panny Márie. Cirkvou nebola nikdy uznaná ako voda mimoriadnych či liečivých účinkov, ale nikomuz miestnych to zjavne neprekáža.

Aby som troška prešiel od dohadov k faktom, tak voda s tohto prameňa je takmer vždy čistá, aj keď ostatné pramene sú kalné a má stálu teplotu asi 3ºC. K prameňu chodia po vodu aj ľudia z okolitých dedín a verí sa, že má liečivú silu. Pomáha pri všetkých neduhoch. Žiaden výskum v tejto oblasti sa v obci zatiaľ neuskutočnil. Kvôli svojej vysokej kvalita sa tiež používa pri riedení slivovice. Tá má potom tiež, bližšie nešpecifikované, liečivé účinky.

 
Priekopy

Celková dĺžka priekop v obci je asi 350 m. Najdlhšia priekopa sa tiahne od obecného úradu smerom k obci Brezovička, pozdĺž cesty v dĺžke približne 150 m. Opačným smerom od obecného úradu ku kostolu sa tiahne druhá priekopa v dĺžke asi 50 m. Tretia priekopa slúži na odvádzanie vody od prameňa „Pri Kapľičke“.

Všetky tri priekopy sú postavené z betónových tvárnic. Menší systém priekop je aj v už spomínanom areály pri prameni „Kaplička“ a oblasti cintorína. Všetky priekopy majú v podstate protipovodňový charakter, zabraňujú prívalom vody na cesty počas prudkých letných lejakov a pri topení snehu.

 
Regulácia potoka

Potok je v oblasti intravilánu obce vyregulovaný. Celková dĺžka regulácie je približne 1km. Ponad regulovaný potok je postavených deväť mostov. Najstarší z nich tzv. veľký most bol postavený ešte v prvej polovici minulého storočia. Ostatné mosty boli postavené počas budovania regulácie. V regulácii je vybudovaných sedem kaskád, ktoré slúžia na spomalenie rýchlosti toku vody. Regulácia je značne poškodená na mnohých miestach po veľkej povodni v roku 1998. Do dnešného dňa nie je regulácia kompletne opravená.

 
Vodovod

Obe Vysoká, napriek svojej relatívne malej veľkosti, má svoj vlastný vodovod, ktorý patrí k raritám nielen obce, ale celej hornotoryskej oblasti okresu Sabinov.

Vodovod bol postavený po druhej svetovej vojne miestnymi obyvateľmi. Neskôr bol dopĺňaný a opravovaný. Schéma konštrukcie vodovodu je celkom jednoduchá. Na miestach výskytu studní sa vykopali akési zdrojnice vody. Ich počet je pri každom rezervoári odlišný, niekde sú dve - tri niekde stačí jedna, podľa výdatnosti. Voda z týchto studní prechádza do tzv. zberných studní. Tie vlastne slúžia len na kontrolu prítoku zo zdrojníc. Z nich je potom voda vedená samospádom do rezervoárov s objemom asi 8 m³ Z nich sa už voda distribuuje do jednotlivých domácností. Rezervoárov v obci je šesť. Každý z nich zásobuje vodou inú časť obce.

Vodovod dobre slúži svojmu účelu už päťdesiat rokov bez väčších opráv. V čase jarných dažďov je voda z niektorých rezervoárov kalná. Je teda pravdepodobné, že je kontaminovaná povrchovou vodou.

Rezervoáre ani potrubia, ktoré vedú vodu či už do alebo z rezervoárov, nie sú zakreslené v žiadnom pláne, iba každý majiteľ sa hrdí tým, že vie presne ako ide jeho prípojka od rezervoára k domu. Bohužiaľ porovnanie odhadov viacerých majiteľov budí dojem výraznej nepresnosti. V súčasnosti sa v obci buduje štátny vodovod z peňazí EÚ a nie je isté či po dokončení tohto vodovodu nezmizne unikátny miestny vodovod, ktorý zaručoval bezplatný prístup obyvateľov Vysokej k pitnej vode po dobu päťdesiatich rokov.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM