Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Geologická stavba územia

Z geologického hľadiska je skúmané územie tvorené Terciérom a Kvartérom. Terciér je zastúpený Bielopotockým a Hutnianskym súvrstvím Podtatranskej skupiny a Kvartér je zastúpený fluviálnymi nivnými sedimentmi, zosuvmi, svahovinami a piesčito kamenitými sutinami.

 
 Terciér

Terciér je v študovanom území zastúpený Paleogénom a Oligocénom.

 
Paleogén
Hutnianske súvrstvie

Hutnianske súvrstvie je tvorené až stovky metrov hrubým komplexom premenlivo vápnitých ílovcov, ílovcami s laminami siltovcov alebo ílosiltovcov, ktoré sú vo výraznej prevahe nad tenkými lavicami prevažne jemnozrnných homogénne zvrstvených, polohami pelokarbonátov, alebo do 50 cm hrubými lavicami jemno až strednozrnných zlepencov.

V študovanom území je hutnianske súvrstvie zastúpené ílovcami a ílosiltovcami v absolútnej prevahe nad pieskovcami. Nachádzajú sa v severnej a južnej časti skúmaného územia. Východná časť, ktorá je tiež tvorená hutnianským súvrstvím, je rozdelená dolinou Vysockého potoka na dve časti.

 
Oligocén
Bielopotocké súvrstvie

Pod Bielopotockým súvrstvím rozumieme niekoľko desiatok až stoviek metrov hrubý súbor monogénneho, prevažne pieskovcového súvrstvia, kde-tu prerušeného polohami flyšu alebo rôzne hrubými polohami polymiktných, drobno a strednozrnných intraformačných zlepencov. Súvrstvie je morfologicky výrazné a prejavuje sa vždy viditeľným zostrmením reliéfu, silno piesčitými pôdami s lesným porastom alebo pasienkami. Geologické mapovanie dokázalo, že celé sledované územie, teda plocha paleogénu môže byť bazénovým svahom. Navyše, flyšové sedimenty v priamom podloží v Levočských vrchoch a Bachurni sa všeobecne považujú za osovú časť bazénu.

V študovanom území je Bielopotocké súvrstvie zastúpené pieskovcami v absolútnej prevahe nad nevápnitými ílovcami a konglomerátovým flyšom.

 Pieskovce Bielopotockého súvrstvia pozostávajú v absolútnej prevahe z drôb, menej často drobových pieskovcov, akrózových piekovcov, akróz, sporadicky aj vápencových pieskovcov. Vytvárajú lavice hrubé 50-200 až 300 cm. Pieskovce sú buď bezštruktúrne, menej často gradačne, alebo aj nepravidelne zvrstvené. Pieskovce Bielopotockého súvrstvia tvoria akýsi oblúk okolo obce Vysoká. Tiahnu sa vo vyšších polohách od Adamovej hory cez Zadné bandovce až k Homôlke.

Výskyt polôh konglomerátového flyšu je takmer úplne viazaný na horizont Bielopotockého súvrstvia. V skúmanom území je zastúpený zlepencami a pieskovcami a tiež zlepencami a štrkmi s polohami pieskovcov.

Zlepence a  pieskovce na základe zloženia stotožňujeme s  konglomerátovým a mikrokonglomerátovým flyšom. Typické sú tu 5-50 cm hrubé telesá, lavice, hrubodetritického materálu. Obliaky zlepencov sú veľké 1-5 cm ojedinele až 15 cm. V zlepencoch a štrkoch s polohami pieskovcov dominujú obliaky karbonátov, kremeň, kremence, lydity a kremenné porfýry. Okrem nich sa tu nachádzajú aj obliaky a úlomky kryštalických bridlíc, pieskovce a zlepence permského veku, vulkanické horniny s kaolinizovanými živcami, granity, migmatity, vulkanoplastiká a intraklasty paleogénnych pieskovcov.

Konglomerátový flyš je v území zastúpený len malým areálom, ktorý sa nachádza v južnej časti katastrálneho územia na svahu Adamovej hory.

 
 Kvartér

Kvartér je na území vysokej nečlenený a je zastúpený pleistocénno - holocénymi zosuvmi, svahovinami a sutinami a holocénnymi fluviálnymi nivnými sedimentmi.

 
Pleistocén - holocén
Zosuvy

Územie je na svoju veľkosť bohaté na zosuvy. Nachádzajú sa dve zosuvné územia rôznej veľkosti. Väčšie sa nachádza pod vrchom Homôlka a tiahne sa severojužným smerom k intravilánu obce. Menšie sa nachádza pod Zadnými Bandovcami v lokalite zvanej Slaná voda. Ide najmä o plytké plošné zosuvy.

Svahoviny v celku - litofaciálne nečlenené

Do tejto skupiny zaraďujeme tie sedimenty, pri ktorých nebolo možné technicky, ale aj v dôsledku častého striedania frakcií jednotlivých svahovín a sutín stanoviť reprezentačný typ. Spravidla ide o zmes svahovín a sutín, od balvanovito - blokovitých, kamenitých, piesčito-kamenitých a piesčitých cez hlinito - kamenité a hlinito piesčité, až po výlučne hlinité.

Hlinito - kamenité, piesčité, piesčito - kamenité až kamenité sutiny

V pohorí Bachureň, do ktorého celé sledované územie patrí, ide o najčastejší a plošne i objemovo najrozšírenejší. Hliny a piesčité hliny tohto typu obsahujú premenlivé množstvo skalných úlomkov až blokov, ktoré niekedy prevažujú.

 
Holocén
Fluviálne nivné sedimenty

Fluviálne postglaciálne náplavy tvoria aluviálny jemnozrnný sedimentačný pokryv štrkového súvrstvia dnovej akumulácie alebo len samostatnú výplň dna dolín, pri všetkých tokoch. Sedimenty sú väčšinou tvorené ílovitými alebo piesčitými hlinami a pieskami, v spodnej časti s obsahom obliakov alebo úlomkov hornín. V horských potokoch, ktoré sa nachádzajú v skúmanom území, absentuje dnová akumulácia. Tu sú tieto sedimenty tvorené hrubšími, hlinito - štrkovými až balvanovito - štrkovými alebo len piesčito kamenitými akumuláciami v celom profile.

V skúmanom území sa tieto sedimenty nachádzajú v okolí miestneho Vysockého potoka a v menšej miere aj v okolí potoka, ktorý priteká od Adamovej hory.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM