Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Dianie v KPSS

 

Riadiaca skupina obce Vysoká

 

Dňa 29. januára 2011 o 19.00 hod. sa v priestoroch kancelárie OcÚ konalo stretnutie členov Riadiacej skupiny KPSS obce Vysoká. Za prítomnosti starostu obce, členovia rozdiskutovali problematiku sociálnych služieb a stanovili podmienky realizácie dotazníkového prieskumu v obci. Zapojenie verejnosti do procesu KPSS je veľmi dôležité, nakoľko vyhotovený plán musí vychádzať z reálnych potrieb občanov. V závere si členovia rozdelili pomerne medzi seba dotazníky ako aj miesta v obci, ktoré s nimi navštívia.

Oslovení respondenti dotazníkového prieskumu odovzdajú vyplnený dotazník v priloženej obálke na obecný úrad vo Vysokej najneskôr do 28. februára 2011.

 


Zoznam členov riadiacej skupiny v obci

 
Vysoká
 
P.č.
Meno a priezvisko, titl.
Pozícia v obci

(zamestnanec OcÚ, občan, člen OZ, zástupca MVO...)

1.

Stanislav Bača

Poslanec OZ Vysoká,

Člen DHZ Vysoká

2.

Katarína Bujňáková, Mgr.

Občan - Držiteľka osvedčenia KPSS

3.
Mária Bujňáková

Členka Únie žien vo Vysokej

4.
Oľga Bujňáková, Mgr.
Občan - Riaditeľka ZŠ s MŠ Torysa
5.
Agnesa Nováková
Občan - Dôchodkyňa
6.
Alžbeta Nováková

Členka Únie žien vo Vysokej

7.
Andrea Švecová

Poslankyňa OZ Vysoká,

Zamestnankyňa ADOS Lipany - Arcidiecézna charita Košice
 
Spracovali:
František Novák, starosta obce
Katarína Bujňáková, Mgr.
Dátum:
29. január 2011

 


 

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš

Čapajevova 9, 080 01 Prešov

Tel: 051/7713 018, E-mail: psisaris@psisaris.sk, www.psisaris.sk

                                                                                            

POZVÁNKA

 

Vážená pani / Vážený pán

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutie ku komunitnému plánovaniu sociálnych služieb vo Vašej obci , ktorého zámerom je aktívna spolupráca pri príprave  Komunitného plánu sociálnych služieb vo vašej obci .

 

Termín stretnutia:

 

13. január 2011

o 8.30 hod.

 


Miesto stretnutia :

 

MsÚ Lipany - Krivianska 1, 082 71

Čajovňa

 

 

28.06.2010


PROGRAM:

1.    Analytická fáza  KPSS (výstupy)

2.    Dotazníkový prieskum ku KPSS v obciach

3.    Publicita KPSS (letáky + plagáty)   

4.    Riadiace a pracovné skupiny ku KPSS

5.    Problémové oblasti sociálnych služieb v obciach

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a  prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti telefonicky na tel. čísle: 0918 778 109, alebo e-mailom na  adrese: artimovamagda@gmail.com.

 

 

S pozdravom,

 

 

Ing. Magdaléna Artimová

komunitná konzultantka PSI Šariš

 


 

1.   Publicita KPSS (letáky + plagáty)

 

Všetci zúčastnení na pracovnom stretnutí obdŕžali letáky (2ks) a plagáty (3ks).

Obec Vysoká spomínané propagačné materiály zverejnila na úradnej tabuli a zároveň zriadila novú sekciu určenú výlučne tejto problematike na www.obecvysoka.com

 

2.   Dotazníkový prieskum ku KPSS v obciach

 

PSI Šariš zúčastneným obciam rozdalo dotazníky. Do Vysokej bolo pridelených 31 ks.

Na základe overených metód štatistických meraní, pridelené množstvo dotazníkov vzhľadom na počet obyvateľov obce postačuje. Týmto sa ospravedlňujem, ak sa nebude môcť každý z Vás podieľať na anonymnom prieskume o dostupnosti a kvalite sociálnych služieb u nás a blízkom okolí. Dotazníky budú náhodným výberom medzi Vás prerozdelené v priebehu mesiaca február 2011, kedy posledný termín odovzdania vyplneného dotazníka je 28 február 2011. Osoba poverená dotazníkovým prieskumom Vám poskytne presné informácie.

 

3.   Riadiace a pracovné skupiny ku KPSS

 

Kreovanie Riadiacej skupiny je ďaľšou našou povinnosťou v procese komunitného plánovania. Riadiacu skupinu zostavuje zastupiteľstvom určený politický garant KPSS (poslanec OZ), alebo ju menuje priamo zastupiteľstvo obce pri schvaľovaní zámeru komunitného plánovania. Rešpektuje pritom princíp účasti všetkých strán, ktorých sa proces dotýka:

Ø  koordinátor (spracovateľ Komunitného plánu SS),

Ø  garant (OZ zo svojich radov ustanoví politického garanta, ktorý bude sledovať pokrok v procese KP)

Ø  a zástupcovia komunitného triangla (zadávatelia, poskytovatelia a užívatelia sociálnych služieb).

Riadiaca skupina riadi proces komunitného plánovania vo všetkých jeho fázach.

 

V sobotu 29. januára 2011 o 19.00 hod.

 

budú piestory kancelárie OcÚ k dispozícii na stretnutie Riadiacej skupiny a do tohto času budú oslovení jej potencionálni členovia. Kto má záujem a nebol oslovený, prosím kontaktujte nás. Na stretnutí sa medzi jednotlivých členov prerozdelia dotazníky a dohodnú sa na ďalšom postupe podľa pokynov PSI Šariš.

 

K užšej konkretizácii, kto by mal byť členom Riadiacej skupiny, PSI Šariš odporúča aktívnych ľudí so záujmom o verejné dianie a chuťou sa na ňom podieľať:

  1. zástupcov združení a spolkov v obci – u nás DHZ Vysoká, Únia Žien Vysoká, OZ Vysoká Vysokej,
  2. zástupcov z radov užívateľov – občania so zdravotným postihnutím; osoby starajúce sa o občana s ŤZP; dôchodcovia; osoby, ktorým záleží na zdravom vývine a efektívnom využívaní voľného času našich detí a mládeže (pedagóg, kňaz),
  3. zástupcov z radov poskytovateľov – napr. Agentúra domácej ošetrovateľskej služby, ktorá pôsobí aj vo Vysokej,

Počet členov Riadiacej skupiny nie je stanovený.

 

Nakoľko je naša obec, čo do počtu obyvateľov malá, úlohy Pracovnej skupiny pre konkrétne problémové oblasti (napr. Pracovná skupina pre cieľovú skupinu – nezamestnaní alebo Pracovná skupina pre cieľovú skupinu – občania so zdravotným postihnutím) budú plnohodnotne vykonávať jednotliví členovia Riadiacej skupiny.

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM