Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ
18. 12. 2011 (23:26:34)

 

P O Z V Á N K  A
 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

          zriadení v znení neskorších predpisov

 
zvolávam
8. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej     

 

 

ktoré sa uskutoční dňa  19.12.2011 o 17.30 h
v kancelárii OcÚ.
 
PROGRAM:
 
1. Otvorenie –privítanie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhovateľa uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Komunitné plánovanie sociálnych služieb - schválenie

5. Schválenie VZN na rok 2012

6. Schválenie rozpočtu na rok 2012, Programového rozpočtu, úprava rozpočtu rok 2011

7. Štatút obce

8. Poriadok odmeňovania poslancov

8. Rôzne
9. Diskusia

10. Návrh na schválenie uznesenia

11. Záver

 

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM