Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Obdobie II. sv. vojny

Ako prebiehali udalosti II. svetovej vojny v obci Vysoká? Opäť využijem autentický zápis z miestnej kroniky:

Mobilizácia 1938.

Celých 20 rokov po svetovej vojne prešlo bez vážnejších politických udalostí, ale všetky europské mocnosti sa pripravovaly novú vojnu zbrojily. V posledných rokoch vývin politických udalostí dospel ku kritickému bodu, k novej svetovej vojne. Chýbala už len iskra k zapáleniu. Z 23. septembra na 24. septembra 1938 Čsl. Republika mobilizuje chlapov do 40 rokov. Zprávu o mobilizácii do Vysokej doniesol v sobotu 24. IX., posol z notárského úradu z Brezovice vo včasných hodinách ranných. Nastalo hneď veľké zdesenie. Každý svoju povinnosť konal ešte toho dňa do obedu chlapi narukovali. Teraz každý počítal na vojnu dlhšieho trvania. Nebolo tomu ale tak, lebo starší sa povracali koncom októbra domov a mladší do Vianoc boli všetci doma. O politických udalostiach, ktoré sa odohrávali okolo 6. októbra a v novembri, o autonomií vo Vysokej nikto nevedel, preto ani sprievody manifestačné a pod. neboly. Každý sa však tešil, že nebezpečie vojny prešlo. Keď v novembri pripadly Košice Maďarsku, odišiel z tunajšej obce učiteľ J.Kľačan, lebo bol rodák z Košíc.

Slovensko na prelome.

Roku 1939 vytvoril sa Slovenský štát. Na začiatku bol rychtárom Jan Gerak. Zomrel roku 1940 v januari nahlou smrťou. Jeho zastupcom bol Jan Dobrovič. Na ľudovej škole vyučovali dva učiteľky rodom z Moravy, ktore po vytvorení Slovenskych prav opustili obec a odyšli do svojho rodiska na Moravu. Menovali sa Vierka Prochádzková a Oľga Gobankrová.

Tuhá zima.

Roku 1940 bolá tuhá zima čo dolu dedinou namrzol ľad až na dva metre.


Voľby.

Roku 1941 boli prvé voľby do národného zhromaždenia. Bolá len jedna politická strana Hlinkova a druha prazdná kandydatná listina. Po voľbách bol zvolený za komisára Pavel Bajus.


Druhá mobilizacia.


Roku 1941 vypukla vojna z SSSR a Anglickom, Francuskom a Amerikou. Po boku Nemecka bol zatiahnutý do vojny aj Slovenky národ. Boli povolané do zbrane asi 10 ročníkov. Čiastka sa z nich vrátila hneď a najmladší ostali v boji. Padol v nej Ondrej Sedlák roku 1942. Po zastavení rýchlych postupov Nemeckej armády do SSSR ustupovali späť na západ.

Zmena riaditeľa školy.

Po odchode Jana Kaľavského riaditeľa školy v miestnej obci roku 1940 prišiel učiteľ Šubiak Ondrej.

Zmena obchodu.

Po nariadene Slovenskej vlády roku 1941 bol zlikvydovaný obchod dedičov Goldštajnových, ktorý ho viedla Chana Goldštajnová zo svojím mužom Henrichom Rozemberkom. Prišiel sem z nekade zo zemplina z Medzy Laborcoch. Povodne boli židia.  Po ňom prevzal obchod Jan Hurajt, číslo domu 53, ktorý má až do dnes.

Na nariadenie Slovnskej vlády židia boli zobrané do Nemecka roku 1942. Zobrané boli rodina Rozemberk Ondrej a manželka Hana Rozemberková, rod. Glodštejnová z jedným 3 ročným chlapcom. Tým bolo zlikvydované potomstvo židovské vo Vysokým.

Hlad a nedostatok v obci.

Na veľmi slabú úrodu roku 1942 ľudia trpeli v nedostatku hladom. Najvetší nedostatok bol v posledné mesiace júl a začiatok žatvy, kým si ľudia mohli z nového zbožia dorobiť chlieb. Asi za tri mesiace ľudia v miestnej obci nemali chleba. Živili sa mliekom a až z nových zemiakov, čo chodili kúpovať do okolia Prešova do Michaľan. Z tychto zemiakov si ponechali na prenie, čo po dnes ich nazývajú michaľanku. Zbožie z nového zbožia rýchle sušili a mleli na kamených mlynkoch. Takto utišili hlad a to najsamprv deťom. 
Za prísneho vedenia riaditeľa školy Ondreja Šubiaka bola vycvičovaná brana výchova. Prevádzané boli poľne straže po poli počas žatvy. Zorganizovaná bola požiarna služba a určené protilietadlové kryty. Inecu spolu vyučovala Kravianska. 

Zmena riaditeľa školy.

Roku 1943 odišiel učiteľ Ondrej Šubiak. Za ním prišiel v októbri 1943 Anton Mráz. 

Kopanie protilietadlových krytov.

Za hlinikom, pri sušni Lörincovej a na výhone pri cintoríne, boli vykonané proti lietadlové kryty, pre prípad náletov na obec. 

Voľby do obci.

Za pomoci HĽS bol zvolený za rychtára Ondrej Hurajt Gurtek. Popri nemu bol zvolený výbor a podrychtár a dvaja burgare. Zvolený bol roku 1943. 

Povstáne.

Roku 1944 v auguste vypučilo slovenské národné povstanie. Ešte viac bol povolaný na vojensku službu učiteľ Anton Mráz. Z týchto vojenských útvarov, ktoré sa rozprchli do hôr utvorili sa partyzánské skupiny, ktoré sa stiahli ku Banskej Bystrici. Niektoré sa skrývali aj okolo nás po horách. Do Vysokeho chodili od Renčišova. Rychtár Ondrej Hurajt sbieral pre nich jedlá. Niekoľko ráz boli aj v krčme u Hurajta. Za nimi chodili aj nemecké voj. hliadky, ktoré sa usilovali partyzánov zničiť. Partyzáni sa proti ním hrndinský bránili ba aj prepadali Nemecké stráže.


Zmena riaditeľa školy.

Roku 1944 odyšiel Anton Mráz na vojensku službu kde bol chytený Nemcami ako partyzán a odvedený do Nemecka. Na jeho miesto prišiel Jan Lazorik rodák z Torysi roku 1944 v septembri.

Kopanie zakopov.


Roku 1944 v jeseni bolo nariadené Nemeckou armádou povynné kopať vojenské okopy do Blažova. Chodili fšetci chlapi od 18 do 60 rokov. Omluvit sa mohol, len lekárským vysvedceňom vydaným Nemeckým lekárom. Pravidelne chodili až do vianoc. Potom sa bližila fronta, takže sa chlapi čiastočne ukrývali doma.


Priechot fronty.

V januári roku 1945 bližila sa fronta . Ľudia z okolitých obcí prišli sa ukryť do Vysokeho. Boli tu aj ľudia od Sabinova a Prešova. Evakovany bol aj veľko statok z Michaľan a zo Župčan. Boli to dvaja bratia. Mali so sebou asi 20 záprahov koní rôzny hospodársky material. Ukrývali sa tu pred frontovým pustošením.

Priechot vojska.

Nemecké rychlé motorizované jednotky ustupovali po ceste od Lipian, Brezovica, Hamborek smerom na Spišské Podhradie. Vydali rozkaz, aby chlapi mlatší ustúpovali s nima smerom na Poprad. Ľudia sa tomu rozkazu vyhíbali, ba aj ukrývali u nás vo Vysokej. Kolo cesty kde chytili chlapov, eskortovali ich zo sebou. Na cest padli im za korysť aj z Vysokej Jan Duda a Jan Dobrovič, ktorý sa nevrátili ani po ukončení vojny. Chitili ich v Hamborku. Chlapi z okolitých obcí sa ukrývali v miestnej obci a v lese na krčmárskym doku. V zimných nociach januárovych , čiastka z nich aj tam nocovali v kolibe, ktorú si urobili s kameňa a prykrili čačinou. 

Prechod nem.- poľ. jednotiek.


V smere od Dubovici ces Žľapky cez Vyrbič a vrchom cez Lazi a Roveň, smerom na Vyšný Slavkov, ustúpovali Nemecké pešie jednotky rozčlenené po poli, v organizovaných tvaroch. Ustupovali cez náš chotár bez boja. Delostrelecká baterija zadržiavala čiastočne postup mohutných Sovietských jednotiek ktoré postupovali od Lipian cez Kriviany na Torysu. Nemecká delostrelecká bat. mala pozorovatelňu na Homulke, v spojeni telfoničným vedením, cez Vanbarek, ponad Mačugovo sady, až do Lučného mlyna pri Hamborku, gde mali palebné postavenie 4 dela. Chlapi z Vysokého mušeli im nosiť slamu na Homulku, lebo bola im zima. Na ceste prepadli lietadla pozorovateľňu a chlapi k určenému cieľu nedošli. Boli to už Ruské lietadla. 
Nemecku bateriu odhnali gulometnou palbou z lietadla. Pozorovatelia z Homulky ustúpili posledný vo večerných hodinách 22. I. 1945. 
Vtedy sa stiahli od nás posledné nem. voj. jednotky. Na ceste v Hamborku vyhodili silný železobetonový most a Nemecká armáda ustúpila smerom na Spiš. Podhradie a na Brutovce.

Príchod armády SSSR.

Cez našu obec prešli len dvaja ruský vojaci, ktorý prišli od Renčišova ako hliadka. Po kratkej zastavke, kde ich ľudia pohostili a opitý pošli na Hamborek. 
Preto že miestna obec leží vedľa cesty (čiže Štátnej hradskej) bola úplne chranená dosahu vojenských zbrani a frontoveho pustošenia, preto ostala neporušená.Utvorenie nar. Výboru.

Preto že miestná obec bola náboženký a politycky jednotná a bola v obci jedná myseľ, zrobený bol výbor zo schvalením okresneho nar. Výboru. 
Za predsedu bo zvolený starý pred. Andrej Hurajt Gurtek. Výbor bol z 9 členov. Popri výboru bola utvorená milicia dňa 31.I.1945. Výbor mal podstatne iný ráz činnosti ako inde, preto že v obci neboli poľ. prevynilci. HG bola zo susednej obci vnútena bez akejkoľvek činnosti. M. N. V. vydal jednomyselne vysvedčenie o štatnej spoľahlivosti učiteľom Jan Lazorikovi a uč. Vasilikovej aj miestnemu obchodníkovi Janovi Hurajtovi. 
Miestna obec musela dodávať obilie a seno pre Červenú armádu čo vozili ľudia do Ňaršan ku Sabinovu.


Mobilizacia.


Na nariadenie Č. S. Vlády z Košíc podľa vyhlášky, nastúpili vojaci 10 ročníkov do Č. S armády, ktoré museli cestovať do Popradu pešky, lebo železničná doprava bola prerušená.

Forspan do Nov. Targu.

Na nariadenie okresného narodného výboru v Sabinove z roskazu Č. A. boli z tunajšej obci v marcových dňoch na foršpan 12 záprahy z volmi a vozmi z Č. A. až v Novom Targu v Poľsku. Cesta bola veľmi unavná, lebo bola ľadovica a na dobytok nevhodná.


Zmena M. N. V.

Roku 1945/26 apriľa bol na vlastnu žiadosť vymenený predseda M. N. V. Andrej Hurajt a na jeho miesto bol zvolený Jan Lörinc roľnik. V tomto roku za jeho vedenia sa neviskytli žiadné nezhody. M. N. V. riadne konal svojú funkciu k voli občanom.

Koniec vojny.

V maji roku 1945 sa ukončila druhá svetová vojna, ktorá niesla sebou veľké obete na ľuďoch a majetkov. Ľudia v miestnej obci oslavili koniec vojny. Zvony zazvonili na znak k modlidbe k bohu za dávno čakaný pokoj. Nastal nový život polityckej štruktury, vyvin dvoch poľ. stran demokratickej a komunistickej na Slovensku. V našej obci sa obrodila podla vyvinu doby demokratická strana slovenská, ktorej bol predsedu Jan Lörinc. Občania sa svorne držali do lepšej budúcnosti v budovateľskom úsili. Pracovali z lásky k bohu a ľuďom. Slabá úroda na poliach a hojna úroda ovocia
Prechodné časy bola roku 1945 slaba úroda v obilí a na zemiakov. Hojná úroda bola v ovocí. Ľudia chodili až do okolia Košíc za zrnom čo utišili hlad.

 

Prepis z obecnej kroniky

Spracoval: Vlado Hurajt

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM