Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

2010-2014

     Poslanci obecného zastupiteľstva:  

2010 - 2014


BAČA Stanislav

 

Vysoká 9

 

email: staniq2@azet.sk

 

tel.: 0905 165 886


DOBROVIČOVÁ Alžbeta

 

Vysoká 75

 

email: dobrovicova2@post.sk

 

tel.: 0949 386 331


KRAFČÍK Ján

 

Vysoká 54

 

email: 

 

tel.: 0908 717 892


Ing. LÖRINC Patrik

zástupca starostu

 

Vysoká 16

 

email: lorincpatrik@gmail.com

 

tel.: 0915 241 511

ŠVECOVÁ Andrea

 

Vysoká 30

 

email: andreaconvi@gmail.com

 

tel.: 0908 373 576

 

2010 - 2014

 

STAROSTA OBCE 

 

NOVÁK František

 

Vysoká 38

 

0907 199 047

 


Pracovníčka OcÚ

 

KRAFČÍKOVÁ Eva

 

Vysoká 54

 

krafcikovaeva@gmail.com

 

 

 

Účasť poslancov OZ vo Vysokej na jednotlivých zasadnutiach.

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ a predsedov komisií

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM