Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Titulka

OBEC VYSOKÁ Obecný úrad, Vysoká 73, 082 74 Brezovica __________________________________________________________________________________

 

Telefón E-mail Internet IČO 0910 391 219 obecvysoka@gmail.com www.obecvysoka.com 00327999

Č.j. VYS-2020/10-OcÚ-002 - OPaK-1/2020 Vo Vysokej, dňa 11.2.2020

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje Obec Vysoká informáciu o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Žiadateľ: Viera Murajdová, Lemešany 416, 082 03 Lemešany

Predmet konania: súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parcelné číslo KNE 81, 1 ks brest horský s obvodom 236 cm v katastrálnom území Vysoká, druh pozemku záhrada, pozemok umiestnení v zastavanom území obce. Odôvodnenie žiadosti: padajúce konáre z dôvodu vysychania dreviny.

Dátum doručenia žiadosti: 7.2.2020 Podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne, alebo elektronicky potvrdiť svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní na adresu: Obec Vysoká, obecný úrad, Vysoká 73, 082 74 Brezovica alebo e-mailom: obecvysoka@gmail.com

Lucia Hurajtová starostka obce  

 

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej Republiky dňa 4.11.2019 rozhodnutím č.351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29.februára 2020

 Ďalej informujeme všetkých voličov že

volič môže požiadať obec o voľbu poštou a hlasovací preukaz v obci ktorej má trvalý pobyt 

E-mailová adresa pre doručenie týchto žiadostí je obecvysoka@gmail.com

informácie ku voľbe poštou vrátane vzorov nájdete na stránke https:// www.minv.sk/?nr20-posta2

 

 

 Úroveň vytriedenia odpadu v obci 

Postup vyčíslenia upravuje zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády 330.

Na základe vyčíslenia % budeme od 1.3.2019 platiť viac za uskladnenie odpadu viac ako doposiaľ

Čím viac budeme triediť tým bude nižší popolatok za uskladnenie opadu na skládke.

 Percento vytriedenia odpadu v obci Vysoká je 21,09% za rok 2018 to znamená že sadzba za príslušný rok v eurách je 10 eur za tonu ale iba za uskladnenie odpadu!


 

 

 

 

 
generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM