Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Rastlinstvo a živočíšstvo

V katastrálnom území obce sa nachádzajú prevažne zmiešané a ihličnaté lesy. Pôvodná skladba bola značne narušená činnosťou človeka a v súčasnosti je väčšia časť územia katastra odlesnená.

Územie obce patrí do oblasti smrekových lesov. Smerové lesy sa miešajú so smrekovcom opadavým a jedľou bielou, bukom a javorom horským. V bylinnom podkroví sa nachádzajú rôzne druhy zubačiek, skoro na jar snežienka jarná, kyslička obyčajná, a smlz chĺpkavý. Vo vyšších polohách je zastúpená čučoriedka obyčajná.

Svahy pohorí, ktoré sa v minulosti poľnohospodársky využívali, sú dnes zarastené trnkou obyčajnou, ružou šípovou a lieskou obyčajnou, tvoriacich v niektorých miestach až nepriechodné krovinaté zápoje. Pozdĺž potokov, v najnižších polohách, sa nachádza vŕba krehká.

 


 

Živočíšstvo územia Vysokej budeme charakterizovať na základe jeho rozdelenia do biotopov. V blízkom okolí obce, teda jej intraviláne i extraviláne môžeme rozlíšiť biotopy lesa, lúk a pasienkov, brehov vôd a vodné biotopy a biotop ľudských sídlisk.

            Biotop lesov

Biotop lesov môžeme nájsť v južnej časti katastra, kde ho tvorí porast Adamovej hory ale aj v severnej časti kde sa nachádza vrch Homôlka. V oboch celkoch sú zastúpené prevažne ihličnaté porasty.

            Charakteristickými druhmi ihličnatých lesov sú mlok karpatský, zmija obyčajná, tetrov obyčajný, hlucháň obyčajný, jariabok hôrny, pôtik kapcavý, ďubník trojprstý, jariabok hôrny, tesár čierny, sýkorka chochlatá, králik zlato hlavý, kuna hôrna a rys ostrovid. Môžeme takmer s určitosťou povedať, že všetky  menované druhy sa nachádzajú v katastri obce Vysoká. Okrem týchto charakteristických druhov je biotop lesov zastúpený ešte mnohými inými živočíchmi rôznych druhov

            Drobné živočíšstvo biotopu ihličnatých lesov je veľmi pestré. Pôda lesov predstavuje životné prostredie najmä pre prvoky, mäkkýše, mnohonôžky, stonožky, pavúky, kosce a hmyz. Zo slimákov tu žije napr. slizniak čiernosivy, mnohonôžky sú zastúpené mnohonôžkou chlpatou a mnohonôžkou hnedou. Najrozšírenejším druhom stonožiek je stonožka chlpatá.

            Na ihličnatých stromoch žije značné množstvo rozličných druhov hmyzu ako strapka smrekovcová, ktoré cicia šťavu zo stromov a tým zapríčiňuje ich vysychanie. Kobylka smreková žije na smrekoch a boroviciach, na konároch týchto stromov žije tiež pavoš pestrá. Viacero druhov rastlinných vošiek je viazaných na ihličnaté stromy, u nás sa vyskytuje kôrovnica kaukazská. Bohato sú zastúpené aj motýle tak denné ako aj nočné. Medzi časté druhy patria aj škodcovia ako rúrkovček smrekovcový, či mníška obyčajná. Charakteristickými obyvateľmi lesnej pôdy sú blanokrídlovce, z ktorých sú najznámejšie mravce. V dutých kmeňoch pri zemi žije nápadný čierno lesklý mravec Laius fuliginosus, ktorý vytvára veľké kolónie. Na suchých miestach si stavia hniezda mravec lúpeživý. Tiež tu žijú mravec bodavý, mravec žltý a mravec čierny. V lesnej pôde žije aj viacero druhov bystrušiek ako bystruška fialová, bystruška medená, či bystruška lesná. Na lesné byliny vylieza kliešť obyčajný, ktorý spôsobuje závažné ochorenie. Prízemie lesa obýva viacero druhov múch ako napr. tipula žltkavá a pavúkov, najznámejší je križiak obyčajný. Na ihličnatých stromoch tiež môžeme nájsť chrobáka pestreca mravčieho, ktorý sa živý lykožrútmi, ktoré sú v ihličnatom lese hojne zastúpené. Fúzače našich lesov prezentujú fúzač pralesový a fúzač smrekový. Významným druhom chrobákov žijúcich na ihličnatých stromoch patria aj chrústy. Najčastejšie sa vyskytuje chrúst obyčajný.

            Zo stavovcov sa v tomto biotope vyskytujú salamandra škvrnitá, mlok obyčajný, ropucha obyčajná, skokan štíhly a hnedý, rosnička zelená, slepúch lámavý, zmija obyčajná, jariabok hôrny, hrdlička poľná, kačica divá, kukučka obyčajná, myšiarka ušatá, žlna zelená, ďateľ veľký, vrana obyčajná, havran čierny, sýkorka veľká a belasá, drozd čierny, slávik obyčajný, škovránok stromový, jež obyčajný, krt obyčajný, vlk obyčajný, líška obyčajná, kuna hôrna, tchor obyčajný, jazvec obyčajný, mačka divá, rys ostrovid, sviňa divá, jeleň obyčajný a srnec obyčajný.

Trieda vtákov je v tejto oblasti najviac zastúpená a z biotopu povodia rieky Torysy sa tu nachádzajú kačica divá, kačica chrapačka, včelárik zlatý, rôzne druhy chochlačiek, trsteniaky, stehlíky, sýkorky, straka obyčajná, bocian biely. Spoločenstvo vtákov podhorských pásiem, lesných lúk a lesa tvoria penica obyčajná, červienka obyčajná, drozd čierny, ďateľ veľký, z drobného vtáctva pinky, kôrovníky, sýkorky, hýle, krivonosy, tetrov obyčajný, hlucháň obyčajný, jariabok hôrny, holub hrivnák.

Z cicavcov sa v lesoch vyskytujú živočíšne druhy jeleň obyčajný, sviňa divá, srna lesná, líška obyčajná, zajac poľný, kuna lesná. Z plazov sa v tejto oblasti vyskytuje vretenica obyčajná, užovka obyčajná, slepúch lámavý, z obojživelníkov skokan štíhly, hrabavka škvrnitá a tiež vzácna salamandra škvrnitá.

V riekach sa vyskytujú pstruh potočný a dúhový, mihuľa potočná, jalec hlavatý, mrena obyčajná, hlavátka veľká. V zime sa objavuje aj vlk obyčajný.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM