Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Geomorfologické pomery

Katastrálne územie obce Vysoká sa nachádza v dvoch geomorfologických celkoch. Spišsko – šarišskom medzihorí a Bachurni.

Tieto dva geomorfologické celky vznikli ako súčasť vnútrokarpatského paleogénu. Boli vyvrásnené koncom treťohôr. Sú budované prevažne pieskovcami, hrubozrnými zlepencami a brekciami, miestami ílovcami.

Na pohorie Bachureň sa viaže inverzný reliéf, teda na v minulosti vyvýšené územia sa viažu doliny. Šarišská vrchovina predstavuje v porovnaní s Bachurňou výraznú zníženinu, územie ktoré poklesáva, a jej reliéf je budovaný jednotvárnymi flyšovými horninami, čo sa výrazne prejavuje na jej reliéfe.

Bachureň je na skúmanom území tvorená prevažne pieskovcami, no častejší je tu výskyt ílovitých hornín a bridlíc.

Reliéf viažuci sa na rôzne odolné horniny centrálno - karpatského paleogénu sa na danom území prejavuje pahorkatinným až hornatinným charakterom. Väčšie výškové rozdiely a členitejší charakter Bachurne kontrastuje s jednotvárnym charakterom Spišsko - šarišského medzihoria.

Významným reliéfotvorným činiteľom bola a  je voda. Rieky, v závislosti od podklad, erodovali rôzne široké doliny a výrazne ovplyvnili štruktúru sídel.

Charakteristickým javom pre dané územie je hlavne v jarných mesiacoch a v období po dlhšie trvajúcich dažďoch výskyt zosuvov, kedy dochádza ku pohybu vodou presiaknutých pieskovcov po nepriepustnej vrstve ílovcov. Takými príkladmi sú menšie zosuvy pri narušení svahov stavbou priekop, ale aj väčšie zosuvy ktoré sa nachádzajú najmä na úpätiach Homôlky.

Častými formami reliéfu v tejto oblasti je výskyt výmoľov, ktoré vynikli prevažne z poľných ciest, ktoré jednak slúžia na sťahovanie dreva z lesa a taktiež polia, ktoré vlastnili obyvatelia siahali až do výšky 700 m. n. m, tie však počas výdatnejších dažďov urýchľujú sústredenie vody do lineárnych jarkov, z ktorých postupne vznikajú 2 až 3 metre hlboké výmole.

Základným typom reliéfu je na skúmanom území erózno denudačný reliéf. Skúmané územie je tvorené hornatinovým reliéfom, vrchovinným reliéfom v oblasti Bachurne a na východe reliéfom pedimentových podvrchových  pahorkatín. V skúmanom území KÚ Vysoká sa vyskytujú pozitívne morfoštruktúry ako chraste a klinové chraste centrálno karpatských pohorí. Z hľadiska morfologicko - orfometrických typov reliéfu sa územie Vysokej delí na stredne a silne členité vrchoviny.

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2021 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM