Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ
10. 03. 2011 (09:18:47)

P O Z V Á N K  A

 

V súlade s ustanovením § 13ods. 4 písm.a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

4. zasadnutie

Obecného zastupiteµstva vo Vysokej,

ktoré sa uskutoční dňa  12.3.2011 o 18.30 h

v kancelárii OcÚ.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie –privítanie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Nájomná zmluva

5.     Voľba komisií

6.     MOS -AČ

7.     ZMOS

8.     Kolaudácia kanalizácie

9.     Ročná účtovná uzávierka za rok 2010

10. Obvodný úrad Sabinov – zrušenie pracoviska

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

 

Zároveň pozývame všetkých občanov obce, nakoľko zasadnutie OZ je verejné.

 

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2020 LEKOX.sk

Tento web používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM